1

گلچین سرویس چینی زرین؛ تبلور هنر تولیدکنندگان ایرانی

News Discuss 
رژيم عراق خوزستان را عربستان ناميد و علناً نقشه هايي چاپ كرد كه در آن خوزستان، عربستان ناميده شده و به عنوان بخشي از خاك عراق قلمداد شده بود.در يك سو حكومتي كه نظاميان آن گروه، گروه خود را تسليم جبهه مقابل مي كردند و يا در هنگام فرار https://sound-social.com/story1782578/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-102-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story